V špecializovanom zariadení v zmysle zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách poskytujeme sociálnu službu fyzickej osobe, ktorá je odkázaná na pomoc inej fyzickej osoby, jej stupeň odkázanosti je najmenej V podľa prílohy č. 3 a má zdravotné postihnutie, ktorým je najmä Parkinsonova choroba, Alzheimerova choroba, pervazívna vývinová porucha, skleróza multiplex, schizofrénia, demencia rôzneho typu etiológie, hluchoslepota.

 

V zariadení pre seniorov a v špecializovanom zariadení poskytujeme, zabezpečujeme a utvárame podmienky na:

  1. pomoc pri odkázanosti na pomoc inej fyzickej osoby,
  2. sociálne poradenstvo,
  3. sociálnu rehabilitáciu,
  4. ošetrovateľskú starostlivosť,
  5. ubytovanie,
  6. stravovanie,
  7. upratovanie, pranie, žehlenie a údržbu bielizne a šatstva
  8. úschovu cenných vecí,
  9. záujmovú činnosť.